Nr.Bezeichnung
306KECK®
307Kelvitron®
308KeraDisk®
309KEVLAR®
310Kevlar®
311KIM-KAP™
312KIMAX®
313KLEENEX®
314Korasilon®
315KryoCane™