Bezeichnung 
Chemie-Pumpstände LVSF301Z / LVSF601T 
Drehschieberpumpe CRVpro 2 
Drehschieberpumpen CRVpro 4/6/8 
Grobvakuummeter PIZA 101 
Kolbenpumpe, komplett 
Komplettpakete Basic CRVpro 
Komplettpakete Basic CRVpro + PIZA 111 
Membran-Vakuumpumpe MPC 090 E, chemiefest 
Membranpumpe MPC 101 Z 
Membranpumpe MPC 301 Z