Bezeichnung 
Besen, PP 
Besen, PP 
Eimer, PP 
Fugenschrubber, PP, extra hart 
Handfeger, PP 
High-Low-Bürste/Winkelschrubber, PP 
Kehrschaufel, PP 
Kurzstielige Waschbürste, PP, hart 
Langstielige Waschbürste, PP, hart 
Schrubber mit Wasserdurchlauf, PP, extra hart